RSS
środa, 28 września 2016

Centrum analiz wydawnictwa Expert Północny Zachód opublikowało wyniki badań potwierdzających, iż SZFO jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo makroregionów - jego udział w rosyjskiej produkcji przemysłowej wynosi 12,4%.

W pierwszym półroczu 2016 r. wszystkie liczące się gałęzie sektora przemysłowego okręgu zademonstrowały wzrost. Wydobycie minerałów w styczniu - czerwcu 2016 r. wzrosło o 2,2%. Produkcja przemysłu wytwórczego, stanowiącego podstawę gospodarki regionu (78% dostarczanej produkcji przemysłowej) wzrosła tylko o 0,5%, dystrybucja elektroenergi, gazu i wody zwiększyła się o 2,7%.

W samym przemyśle wytwórczym spadek zademonstrowały przetwórstwo ropy naftowej i budownictwo maszyn, zależne jak nigdy od zamówień państwowych - produkcja maszyn i oprzyrządowania zmniejszyła się o 7%, produkcja środków transportu spadła o 11,5%. Według danych ministerstwa rozwoju gospodarczego w sferze budownictwa maszynowego w Rosji w korzystnej sytuacji znajduje się tylko produkcja maszyn i wyposażenia dla rolnictwa i leśnictwa. I tak, produkcja kombajnów zbożowych w analizowanym okresie wzrosła o 34% a traktorów dla rolnictwa i leśnictwa - prawie o 16%.

W porównaniu z  ogólnorosyjskimi tendencjami przerób ropy naftowej i produkcja koksu, budownictwo maszynowe, produkcja przemysłu chemicznego pokazały lepszą dynamikę, produkcja przemysłu metalurgicznego znajduje się w trendzie rosyjskich zmian, przemysł spożywczy, elektromaszynowy, wyrobów ze skóry, gumy i mas plastycznych wyprzedziły dynamikę wzrostu produkcji ogólnorosyjskiej.

Gałęzie demonstrujące wzrost lub spadek w poprzednich okresach kontynuowały analogiczną dynamikę i w tym roku - do liderów wzrostu w okresie ostatnich 5,5 lat zaliczyć należy produkcję celulozowo - papierniczą, produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a do odstających produkcję włókienniczą i wyrobów odzieżowych.

Sytuacja w przemyśle okręgu federalnego układa się bardzo niejednorodnie w poszczególnych subiektach federacji. Poniżej ocena koniunktury w wybranych regionach.

Jądro przemysłu to Sankt - Petersburg ze swoimi 740 dużymi i średnimi przedsiębiorstwami, z których 87% odnosi się do sektora branż produkcyjnych. W okresie styczeń - czerwiec 2016 r. odnotowano zwiększenie wielkości produkcji o około 3% branż wytwórczych Sankt - Petersburga, a było ono uwarunkowana w znacznym, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wzrostem produkcji artykułów żywnościowych (22%), chemicznych (7%), wyrobów gumowych i z plastyku (9%).

Wzrost w znacznym stopniu jest efektem niskiej bazy - w ciągu ostatnich trzech lat spadek produkcji gałęzi przetwórstwa stolicy Północy wynosił 17,7%. W chwili obecnej przedsiębiorstwa produkcyjne Sankt - Petersburga liczą na dużą poprawę sytuacji gospodarczej. Nadzieje te nie są bezpodstawne. W okresie pierwszego półrocza 2016 r. wynik finansowy netto branży produkcyjnej wzrósł o 7,9% do 152,1 mld. rb. Inwestycje  w kapitał podstawowy przemysłu w pierwszym kwartale zwiększyły się w porównaniu do okresu styczeń - marzec 2015 r. o 50%.

W Obwodzie Leningradzkim decydujący wpływ na wzrost wielkości produkcji przemysłowej (5,8%), w tym przetwórczej (10,2%) miało zwiększenie produkcji artykułów żywnościowych, a także zwiększenie o 1/4 produkcji wyrobów  z masy plastycznej i gumy, produkcji metalurgicznej, oprzyrządowania elektronicznego i optycznego oraz środków transportu. Ogólna wartość inwestycji w gospodarkę w pierwszym półroczu br. wzrosła o 44%.

Specjalizacja w Obwodzie Kaliningradzkim - produkcja artykułów żywnościowych i środków transportu. Łańcuchy produkcji miejscowych przedsiębiorstw przemysłowych związane są współpracą z kontrahentami zagranicznymi co wpłynęło negatywnie na wynik głównych gałęzi przemysłowych obwodu. Spadek produkcji przemysłu spożywczego odnotowuje się od 2014 r., a produkcji środków transportu 2015 r., przy czym w styczniu - czerwcu 2016 r. w tym sektorze miało miejsce tąpnięcie o 19%. Tym nie mniej, ogólny indeks produkcji przemysłowej obwodu wzrósł w pierwszym półroczu o 1,1 % . Na nieznaczny wzrost produkcji przemysłowej w poważnym stopniu  wpłynęło zwiększenie o 25% produkcji oprzyrządowania elektronicznego i optycznego. Niestety, ma miejsce skrajnie niekorzystna w obwodzie dynamika inwestycji w kapitał podstawowy, w pierwszym półroczu br., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, odnotowano spadek o 15,7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 czwartek, 22 września 2016

Jurij B. na stronach internetowych CENZOR.NET w krótkiej publikacji zastanawia się nad przyczynami przestępstw, zabójstw i innych przejawów łamania prawa wśród żołnierzy ukraińskich w strefie ATO.

We wstępie artykułu autor przytacza następujący przykład: - przed kilkoma dniami żołnierz strzelał do innych wojskowych w strefie ATO. Dwóch ludzi zginęło. Zabójcę zatrzymano. Prokuratura wojskowa prowadzi dochodzenie. Wśród wersji zaistniałego faktu wymienia się konflikt emocjonalny i załamanie nerwowe. Żołnierz dość długo jakoby przebywał w strefie działań bojowych bez urlopu. Tak jest, zaznacza publicysta, to dość powszechne zjawisko  w piechocie - większość jednostek na pierwszej linii działa w takich warunkach. Żołnierza rzekomo nie wcielono "na kontrakt". A do tego podobno miał miejsce konflikt w jego życiu osobistym, trudna telefoniczna rozmowa. Psychika uległa zachwianiu. Mordercy to jednak nie usprawiedliwia, stwierdza następnie Jurij B., i wyraża przekonanie, że zostanie ukarany najwyższym wymiarem kary a wykonanie jej odbędzie w najsurowszych warunkach.

Przechodząc do istoty problemu, autor pisze, iż takie tragedie miały miejsce już nie raz, nie często, ale były. Prawie we wszystkich jednostkach wojskowych przebywających przez wiele miesięcy w strefie działań bojowych. Niekiedy pojedyncze przypadki wywołują szeroki rezonans. Niestety rozpatrywanie tych przypadków nie prowadzi do systemowych rozwiązań. Brak jest analizy problemu i nie ma kompleksowych przedsięwzięć minimalizujących tego typu straty niebojowe.

Zdaniem publicysty, przyczyny przestępstw i zabójstw są następujące:

1. Długotrwałe przebywanie w strefie działań bojowych bez rotacji i urlopów. Niestety, w większości jednostek piechoty ludzie na pierwszej linii służą ponad 10-14 miesięcy bez rotacji, z krótkimi urlopami. To nierzadko niszczy nietrwałe stosunki międzyludzkie. W ciągu dwóch i pół roku wojny nie było przypadków strzelania do swoich w miejscu stałej dyslokacji - co dokładnie pokazuje, że przyczyną takich zachowań jest przebywanie w sytuacji bojowej i związane z tym stresy. Są dwa warianty rozwiązania. Pierwszy - udzielanie stanowi osobowemu częstszych i znacznie dłuższych urlopów. Drugi - wprowadzenie częstszych rotacji jednostek jako całości, powiedzmy co 3, ale maksimum 5 miesięcy. Nie ma logiki w tym, że jedne jednostki stale znajdują się na pierwszej linii, a inne zbyt często w rezerwie.

2. Niezadowalające warunki socjalno - bytowe, problemy zabezpieczenia i organizacja służby. Alkoholizm - zjawisko, niestety szeroko rozpowszechnione. Długotrwałe przebywanie w warunkach aktywnej sytuacji bojowej poważnie wpływa na system nerwowy większości żołnierzy. Zabezpieczenie jednostek wojskowych, przeprowadzenie przedsięwzięć, które dostarczają ludziom odpowiedniej rozrywki i zwiększają ich odporność psychiczną powinny być priorytetem. Warunki życia, kultura przebywania w strefie działań bojowych - to problemy wymagające kompleksowego przeglądu.

3. Brak wyboru i niskie ukompletowanie stanem osobowym pododdziałów piechoty. Nieukompletowanie wynosi od 40 do 70%, a zadania bojowe stawiane są jak dla w pełni ukompletowanych pododdziałów. Piechota ponosi zasadnicze obciążenie bojowe, a przy tym jej zabezpieczenie dalekie jest od wysokich standardów. Na nieprzygotowanych ludzi nakłada się duże obciążenia. Ale, i służba na pierwszej linii jest niedostatecznie stymulowana przez państwo. Najwyższy stopień ukompletowania występuje w jednostkach tyłowych, szkolnych oraz w PWO i WWS, a także w pododdziałach obsługi. W tym czasie jak najbardziej nie starcza piechurów na pierwszej linii. W warunkach nieukompletowania i urawniłowki w płacach i poziomie życia, jednostkom piechoty trudno jest zabezpieczyć strumień świeżych, zmotywowanych ludzi. Kierownictwo WSU nie podejmuje w takiej sytuacji dostatecznych wysiłków na rzecz zmiany dysproporcji w ukompletowaniu wojsk. Dlatego nie ma wyboru i nie pomogą psycholodzy, bez tego, wpłynąć systemowo na problem jest sprawą skomplikowaną.

Podstawowa część zasobów na obronę powinna być przeznaczona na zabezpieczenie potrzeb armii działającej w ATO, zaznacza autor.

Należy oszczędzać ludzi, każdego. Jest ich bardzo mało, tych którzy są tam na pierwszej linii. Tragediom, które nie pierwszy raz mają  miejsce, należy zapobiegać, a nie wszystko przypisywać wojnie i działaniom przeciwnika wszystkiego co się dzieje. To jest najbardziej straszne - ogień po swoich, podkreśla Jurij B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


czwartek, 15 września 2016

Rossijskaja Gaziea i inne portale internetowe poinformowały, iż z okazji Dnia Czołgisty (11 września) ministerstwo obrony Rosji opublikowało wyjątkowy i niezwykle widowiskowy wideofilm, demonstrujący możliwości nowoczesnych czołgów rosyjskich. Do filmu włączono wcześniej nie pokazywane kadry z najnowszym czołgiem T-14 Armata (www.youtube.com/watch?y=7jk-Oak8mfl/ ).

Po raz pierwszy pokazano działanie wozu nowego pokolenia na czołgowisku. Armata pokonuje poszczególne przeszkody terenowe. W filmie wykorzystane są także kadry jazdy figurowej czołgów podczas biathlonu, strzelanie z armat z miejsca i w ruchu oraz spektakularne sceny natarcia armad pancernych.

Podstawowy czołg bojowy T-14 Armata - to najnowsze dzieło rosyjskiego OPK. Po raz pierwszy był pokazany podczas defilady w Moskwie wiosną 2015 r. Zasadniczymi cechami wyróżniającymi T-14 jest bezałogowa wieża z armatą zdolna do strzelania rakietami kierowanymi, kapsuła opancerzona, w której rozmieszczona jest załoga i ochrona czteropoziomowa. Na forum Armia-2014 odbył się zamknięty pokaz możliwości bojowych czołgu.

Testy państwowe T-14 zakończą się w 2017 r. Wraz z nim na uzbrojenie będą przyjęte powstałe na platformie Armaty ciężki BMP-15 i wóz remontowo - ewakuacyjny T-16. Jako pierwsze czołg Armata otrzymają dwie armie: pod Woroneżem i w okolicach Moskwy.